Accions professionals del sector

 

A - Principis generals.

B - Ètica professional

C - Relacions amb l'alumne/practicant.

D - Relacions amb l'entitat contractant.

I - Relacions amb altres professionals.

F - Àmbit d'aplicació

 

Preàmbul

 

La reflexió ètica no pot ser exclusivament individual; ha de ser més aviat del col·lectiu de professionals; arribant a plasmar en una Deontologia professional un Codi Deontològic que els professionals d'aquesta branca s'atorguen com a nord i marc de les seves accions professionals.

Un codi deontològic és un marc de comportament de caràcter orientatiu al qual el professional s'acull de forma voluntària perquè comparteix el compromís que emana dels seus postulats. Es tracta d'un text que s'orienta cap a la justícia i porta implícita la vinculació cap a determinats principis ètics. El comportament d'acord amb uns principis deontològics exigeix un plus de voluntarietat perquè se situa en un terreny que no obté respostes ni censura en els preceptes legals. Per això, aquest terreny d'ambigüitat només es cobreix amb la bona voluntat dels professionals.

 

CODI DEONTOLÒGIC PER A PROFESSIONALS DEL SECTOR.

 

A.- Principis Generals

1. El Ioga es fonamenta en l'ètica (Yama) i la disciplina personal (Niyama). Aquests dos conceptes es poden aplicar arreu i existeixen en totes les societats.

2. La formació i direcció de la pràctica del Ioga constitueix una professió autònoma i amb identitat pròpia dins l'àmbit de la societat, l'objectiu és augmentar, preservar ensenyar, i restablir, en alguns casos, la mil·lenària ciència del Ioga.

3. El Ioga reconeix la salut psíquica i física com una de les bases del desenvolupament integral de l'ésser humà, per això el seu exercici ha de vetllar perquè el dret a gaudir-lo es faci efectiu amb la major amplitud possible, posant a l'abast de la població, tots els mitjans que siguin de la seva competència.

4. Cap professional no pot ser discriminat per les seves condicions o conviccions personals o per motius diferents a la seva capacitat professional.

5. Tot professor ha de conèixer les seves responsabilitats i, conseqüentment, els límits de la seva actuació professional.

B.- Ètica del professional de Ioga

1. Dedicar-se a la professió amb plena consciència del servei que presta a la societat.

2. Promoure el seu desenvolupament professional amb activitats de formació permanent i d'innovació i investigació educativa, tenint en compte que aquesta qüestió constitueix un deure i un dret de l'educador.

3. Esforçar-se per adquirir i potenciar les qualitats que configuren el caràcter propi i que són necessàries per al millor compliment dels deures professionals: autocontrol, paciència, interès, curiositat intel·lectual, etc.

4. Mantenir una actitud crítica i reflexiva permanent cap a la pròpia actuació professional, per garantir un constant perfeccionament en totes les seves activitats professionals.

5. Donar reconeixement a les fonts d'on prové la informació que imparteix als seus alumnes.

6. Abstenir-se d'ostentar títols que no es tinguin.

7. Contribuir a la dignificació social de la professió i assumir de forma correcta les responsabilitats i competències pròpies de la professió.

8. Defensar i fer respectar els drets inherents a la professió (consideració social, econòmica, etc.).

9. Contribuir, en la mesura de les pròpies possibilitats, a una pràctica solidària de la professió, sempre que això no comporti menystenir la professió.

10- La publicitat en la qual s'ofereixin serveis professionals serà digna i veraç. Així mateix complirà, en tot moment, amb la legislació sobre protecció de dades.

11. Respectar les disposicions legals i, en concret, les obligacions fiscals i laborals.

C.- Relacions amb l'alumne o practicant.

1. Tractar a tots els alumnes o practicants amb total equanimitat, sense acceptar ni permetre pràctiques discriminatòries per motius de sexe, raça, religió, opinions polítiques, origen social, condicions econòmiques, nivell intel·lectual, etc.

2. No adoctrinar ideològicament i respectar en tot moment la dignitat de l'alumne o practicant Guardar el secret professional, no fent ús indegut de les dades ni inquietuds de l'alumne o practicant.

3. Compartir els seus coneixements i experiències amb els alumnes o practicants amb objectivitat i amb inclinació a la veritat.

4. Posar els seus coneixements a disposició dels alumnes o practicants amb devoció i fomentar el màxim interès cap a l'estudi i la conservació de tot allò que constitueix el patrimoni del Ioga.

5. Establir amb els alumnes o practicants una relació de confiança comprensiva i exigent que fomenti l'autoestima i el desenvolupament integral de la persona, així com el respecte als altres.

6. Promoure l'educació i formació integral dels alumnes o practicants sense deixar-se mai induir per interessos aliens a la pròpia educació i formació, siguin del tipus que siguin. Per tant l'atenció al desenvolupament de l'alumne ha de prevaler per sobre de qualsevol altra conveniència.

7. Atendre de manera diligent, precisa i exhaustiva inquietuds, dubtes i preguntes dels alumnes o practicants.

8. Assumir la responsabilitat de la feina que els seus alumnes o practicants realitzin com a part del procés d'aprenentatge.

9. Gestionar que les condicions materials en què es desenvolupa el procés d'ensenyament, aprenentatge, i pràctica siguin propícies per a això.

10. Evitar en tot moment fomentar vincles de dependència que puguin Intentar establir els alumnes cap a la seva persona, i encara menys provocar-los. S'ha de procurar sempre per la independència de l'alumne, per la seva autonomia, sense intentar coartar la seva llibertat individual.

11. Promoure els principis d'aquest Codi Deontològic entre alumnes i practicants

D.- Relacions amb l'entitat contractant

1. Exercir la seva professió de forma digna.

2. Aferrar als objectius i continguts temàtics establerts per la institució on col·labori, proposant aquelles correccions o adequacions que la seva formació professional li permetin sustentar en benefici dels educands o practicants.

3. Respectar la normativa de les institucions i organitzacions a les que presti els seus serveis, sempre que no contravinguin els principis ètics d'aquest Codi.

4. Guardar confidencialitat sobre la informació i / o documentació de la institució que no s'hagi fet abans pública.

5. Tenir cura i promoure entre els seus educands o practicants la cura de les instal·lacions, mobiliari i materials de treball de la institució en què col·labori.

6. Salvaguardar la integritat i imatge de la institució en què presti els seus serveis. En el cas que en aquesta es cometessin infraccions que requereixin denúncia, fer-ho davant les instàncies adequades per conèixer i actuar sobre els fets.

7. Comunicar amb antelació suficient la interrupció dels seus serveis llevat que les circumstàncies ho impedissin.

I. Relacions amb altres professionals

1. Respectar l'exercici professional dels altres col·legues sense interferir en el seu treball ni en la seva relació amb els alumnes o practicants.

2. Reconèixer la capacitat i mèrit dels seus col·legues, tant en forma individual com en el treball conjunt.

3. Regir-se pel principi de solidaritat professional: no causar perjudici injustificat a altres col·legues i brindar la seva ajuda als que la necessiten, especialment als menys experimentats.

4. Mantenir sempre una actitud oberta, cooperadora, no dogmàtica i disposada al diàleg amb els seus col·legues, especialment en els casos de confluència d'organitzacions en un esdeveniment, que exigeixi actuacions i presa de decisions conjuntes, per consens o convicció.

5. Evitar obtenir indegudament avantatges sobre els companys de professió.

6. No fer comentaris pejoratius sobre altres professionals. En el cas d'observar-se ineptitud, mancances o abusos en l'exercici de la professió, es faran servir responsablement vies adequades per a la seva informació i, si escau, correcció.

7. Crear un clima de confiança que potenciï un bon treball en equip i contribuir al bon funcionament dels òrgans de participació, de coordinació i de direcció a fi de garantir una elevada qualitat d'ensenyament.

8. Considerar que té la condició de secret professional tota aquella informació sobre els companys de treball que s'hagi adquirit en l'exercici de càrrecs de responsabilitat directa, administrativa o professional.

6.- Àmbit d'aplicació

Aquest codi té per objecte regular les condicions en què hauran d'exercir la seva activitat els professionals d'entitats membres de FCI (Federació Catalana de Ioga)

El Comitè d'Ètica farà les accions pertinents contra aquells membres que infligeixin els reglaments del Codi ètic. El seu incompliment podrà comportar la imposició de les sancions que estableixin els Estatuts o el Reglament de Règim Intern.

I quedaran anotades a "Aclariments"