Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

 

Article 1.- Amb la denominació FEDERACIÓ CATALANA DE IOGA es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2.- Els fins de la Federació són la promoció, gestió i coordinació de la pràctica de l´activitat del Ioga a Catalunya i fomentar la unitat i la convivència d’escoles i professionals en els diversos estils del Ioga. Per aconseguir les seves finalitats, realitzarà les activitats següents:

a) Planificar, promoure, coordinar, organitzar activitats relacionades amb la promoció del Ioga a Catalunya i fomentar les relacions i l' intercanvi entre escoles, individus i sistemes, per l' enriquiment del Ioga.

b) Representar als membres de la Federació davant de les Administracions públiques i altres institucions.

c) Recolzar el desenvolupament dels programes de formació d' instructors en ioga de les escoles federades i avalar els títols que expedeixin.

d) Promocionar el ioga en el àmbit acadèmic i universitari.

e) En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica del Ioga.

f) Crear un servei de gestió i d'assessorament jurídic i fiscal per a les entitats i professionals del Ioga. Organitzar trobades informatives sobre la situació jurídica del ioga i recolzar a les entitats federades en els processos de adaptació al marc legal corresponent.

g) Crear un servei d’informació i directori sobre les diverses varietats, estils, escoles i professionals del Ioga que existeixen a Catalunya.

h) Crear un sistema de mediació per la solució de conflictes en el àmbit del ioga.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3.- El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la Federació Catalana de Ioga.

Article 4.- El domicili de la Federació s’estableix a Barcelona. Es podrà canviar la seu social sense necessitat de modificar els estatuts, sempre que es decideixi per majoria de la junta directiva.

Article 5.- Les funcions i activitats d’aquesta Federació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

 

Capítol II. Els membres de la Federació, els seus drets i les seves obligacions

Article 6.- La Federació està constituïda per associacions i altres entitats privades que inclouen, entre les seves finalitats socials, el foment i la pràctica del Ioga, i/o agrupin a practicants, instructors i professionals del Ioga. Per formar-ne part cal presentar:

1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una federació. La Junta Directiva de la Federació prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Article 7.- Són drets dels membres de la Federació:

1. Poder participar en les activitats organitzades per la Federació.

2. Gaudir de tots els serveis que presti la Federació o que contracti a tercers.

3. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

4. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

5. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

6. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la Federació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

7. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de la Federació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

8. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de la Federació.

9. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

10. Rebre informació sobre les activitats de la Federació.

11. Fer ús dels serveis comuns que la Federació estableixi o tingui a la seva disposició.

12. Formar part dels grups de treball.

13. Posseir un exemplar dels estatuts.

14. Consultar els llibres de la Federació.

Article 8.- Són deures dels membres de la Federació:

1. Comprometre's amb les finalitats de la Federació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de la Federació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Federació.

Article 9.- Són causes per poder ser donat de baixa de la Federació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2. No pagar la quota federativa.

3. No complir les obligacions estatutàries.

 

Capítol III. L'Assemblea General

 

Article 10.- 1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de la Federació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de la Federació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 11 i 12.- No figuren, es van suprimir.

Article 13.- L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l’import de les quotes i la resta de contribucions pel finançament de la Federació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de la Federació.

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’entitat.

f) Acordar l’ingrés i la baixa en altres federacions o confederacions.

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser membre, i també les altes i les baixes dels membres federats per una raó diferent de la separació definitiva.

j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels federats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 14.- 1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 15.- 1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada dels membres de la Federació.

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de la Federació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 16.- 1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones membres presents o representades.

2. El 10% dels membres de l'Assemblea poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.

L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 17.- 1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels membres presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de la Federació, la constitució d'una altre federació amb entitats similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels membres presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels membres presents o representats (més vots a favor que en contra).

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels membres i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que ells ho autoritzin expressament.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 18.- 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa la Federació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser membres i majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 19.- 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) extinció de la personalitat jurídica

b) renúncia notificada a l’òrgan de govern

c) separació acordada per l’assemblea general

d) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de la Federació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 20.- 1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar la Federació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de la Federació.

d) Proposar a l'Assemblea General el import de les quotes que els membres de la Federació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

g) Contractar els empleats que la Federació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de la Federació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de la Federació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 21.- 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 22.- 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 23.- 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Article 24.- Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 25.- 1. Són pròpies del president/a les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment la Federació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de la Federació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a —si n’hi ha— o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 26.- El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la Federació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 27.- El secretari/ària ha de custodiar la documentació de la Federació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Capítol VII. Comitès, comissions i grups de treball

Article 28.- La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de la Federació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Article 29.- Per al desenvolupament i execució de les funcions tècniques, la Federació disposa del comitè tècnic d'instructors. El comité tècnic és un òrgan tècnic col·laborador que depèn de la Junta Directiva de la Federació, que agrupa els instructors de Ioga, que tenen competència professional segons el que disposi la normativa vigent.

El comité tècnic té les funcions següents:

a) Complementar i organitzar cursos per enriquir la formació de las escoles de ioga.

b) Contribuir al foment i a la millora tècnica del ioga mitjançant conferències, seminaris i jornades tècniques, i també amb la publicació d´estudis i treballs divulgatius.

c) Proposar a la Junta Directiva qualsevol iniciativa que es consideri adequada per a la millora del nivell tècnic en la pràctica del Ioga i per al seu foment.

d) Proposar el programa d´activitats.

e) Assessorar els òrgans de la Federació en aquells aspectes que consideri oportú o li sigui requerit.

f) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 30.- Els recursos econòmics de la Federació es nodreixen de:

 

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 31.- Tots els membres de la Federació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant les corresponents llicències o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir diferents tipus de llicències per entitats i estaments, i fixar la periodicitat del pagament de les mateixes.

Article 32.- L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 33.- En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 34.- L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels membres.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de la Federació, segons el que estableixi el reglament intern.

 

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 35.- La Federació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 36.- 1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de la Federació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de la Federació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de la Federació, hagi destacat més en la seva activitat a favor de la promoció i difusió del Ioga.

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Barcelona, 6 de novembre de 2012